האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


יהדות וחיים מודרניים - מבוא
 

יהדות וחיים מודרניים

 

יהדות מול חיים מודרניים, סתירה, או השלמה? האם ישנו מכנה משותף, או להיפך: שתי צרות זו לזו. יש להיזהר שלא לטעות בעירוב תחומין: עירוב בין הדעות השוררות בעולם המודרני, ובין מה שנחשב כאמת בעולם המודרני.

ריבוי הדעות מביא מטבעו מסקנות שונות, יש החושבים כי היהדות ורעיונותיה מתאימים מאד לרעיונות מודרניים שונים, ויש החושבים להיפך. נושא זה מעסיק את הוגי הדעות היהודים מאז ומעולם, שהרי מיד עם מתן תורה, היתה התמודדות של ערכי ודעות התורה מול 'החיים המודרניים' שבממלכת האלמוות המצרית. גם מלחמת השופטים בפלשתים תלויה היתה בניגודים בין היהדות ל'חיים המודרניים' בסגנון פלשתי. וכך הלאה עד לדורינו. מכל הדורות נשתמרו לנו דו שיחים וויכוחים בין היהדות לחיים המודרניים שבכל דור ודור.

הנושא הזה של המלצות על מצוות היהדות או על אורח חיי הציבור החרדי אינו מענינינו, ולכן לא נעסוק בו. הנושא של החיבור 'יהדות וחיים מודרניים' אינו עוסק בדעות המקובלות על רבים או על רוב מבני העולם המודרני, אלא בשאלה: האם ההשקפה היהודית, על כל מה שמשתמע ממנה, תואמת את מה שנחשב כאמת בתקופתינו.

התשובה החד משמעית היא: אכן סתירה! כיום מקובל לחשוב כאמת מוחלטת השקפות הסותרות לחלוטין הרבה מן המשתמע מן התורה שבכתב ושבעל פה. מטרת החיבור הזה להראות כי רבות מן ההשקפות והדעות הנחשבות כאמת מוחלטת, אינן אלא פרי אקסיומות שונות שעליהן מושתתת החברה המודרנית. ה'אמיתות' האלו אכן נגזרות מן האקסיומות המקובלות, אך אינן אמת מוחלטת.

המטרה של חיבור זה היא, אם כן, לאפשר גם לאדם החי בחברה המודרנית להאמין ולקבל כאמת את תורת משה, התורה שבכתב, והתורה שבעל פה. מבלי להתחבט בפרדוקסים הנובעים מסתירות בין האקסיומות שגדלנו עליהן לבין מה שעולה מן התורה והשקפת היהדות בכללה.

אם עדיין לא ברור למה אנו קוראים "סתירה", תבהיר זאת רשימת ראשי הפרקים:

פרק א': קיומו של אלהים

פרק ב': בריאת העולם

פרק ג': גיל העולם

פרק ד': ההיסטוריה של המין האנושי

פרק ה': נבואה ונסים

פרק ו': נשמה או אורגניזם?

פרק ז': בשביל מה צריך טקסים ומצוות?

פרק ח': מוסר ומשפט

פרק ט': "אני חושב" - האדם מול עיקרי האמונה

פרק י': התרבות המערבית

לגבי עשרת הנושאים האלו, קיים קונצנזוס בתרבות שלנו, דעה מרכזית המחשיבה את עצמה כדעה מוכחת או מבוססת. אדם מאמין בדורינו, מתקשה בעל כרחו להשתלב במערך המחשבתי הקיים. באקדמיה, בספרות,  ובתקשורת, שולט קונצנזוס אחד, המגובה במחקרים מדעיים, ובהוגים ואנשי רוח. האדם התרבותי מכבד אמנם דעות השונות מדעתו, כשם שהוא מכבד את תרבות השבטים האפריקנים במקומם ובארצם, אך את ההשקפה המדעית השלטת הוא רואה כאמתית.

לפיכך חיבור זה מכוון לאדם המאמין לא פחות מלשאינו מאמין. שכן גם המאמין שחי בדורינו מסתייג מסיפורים על ניסים, מזדעזע בשמעו על עבדים, מכיר בערך המדעים כמו ביולוגיה וארכיאולוגיה. ובעיקר: חי בצורת החיים של התרבות המערבית, השונה כל כך מצורת החיים עליה מדברת התורה.

לפרק א' http://akadamya.fav.co.il/27027226_א_ההוכחות_הפילוסופיות 
 

תוכן:

פרק א': קיומו של אלהים

ההוכחות הפילוסופיות / הבקורת האנליטית / ההוכחות המוחשיות / למהותה של השלילה / ידיעה והשגחה / קריטריונים ל'השגחה' / סיכום:

פרק ב': בריאת העולם

תיאוריית האבולוציה / ההתנגדות לאבולוציה / בעיות יסודיות באבולוציה / (מקריות וחוקים, סטטיסטיקה, התא הראשון, היווצרות אורגניזמים, מעגלי קסמים, אין מוטאציות משפרות, תקופת ההמתנה, תיאום, שינוי מותנה בייתרון, סדר מתוך אי סדר, רוחניות) / פרשנות הממצאים (היעדר חוליות ביניים, היעדר התפתחות, חריגות מן הסכימות האבולוציוניות, סינתזה של כל הממצאים) / מדיניות המחקר האבולוציוני / הוכחות (הוכחה מסדר הממצאים, הוכחה מסדר הצורות של המינים, דמיון בין מינים, הוכחה מחוליות הביניים) / העיקרון האנתרופי / האבולוציה והתורה /  דת ומדע:

פרק ג': גיל העולם

התהוות פני כדוה"א / התפרקות פחמן 14 / תצפיות קוסמולוגיות:

פרק ד': ההיסטוריה של המין האנושי

ההיסטוריה של היקום / הבריאה / שינויים גיאולוגיים / מיני בעלי החיים / התפתחות המין האנושי / ההיסטוריה הקצרה / מאריכי הימים / הענקים / אלים או בני אדם? / פעולותיהם של ה'אלים' / גדולים וקטנים / אשפה שקדמה לפלטרין / תולדות אנשי הסגולה בימי קדם / אמונתם של אנשי סגולה / ימי בראשית וההיסטוריה של ארץ ישראל / הדת כחלק מההיסטוריה / האנושות מעכלת נתונים - המעבר לעידן ההלניסטי:

פרק ה': נבואה ונסים

פיסיקה ומטפיסיקה / האמנם יש בריחה ממטפיסיקה? / תודעה ונבואה / נס וטבע / נסים ונבואה כיסודות האמונה / נס וטבע ביהדות / טבע ועל טבע ביהדות / תודעה ונבואה ביהדות (רוח הקדש / נביאים ו'מגידים' / חלומות / בת קול / מעשה מרכבה):

פרק ו': נשמה או אורגניזם?

דואליזם מול מוניזם / הבקורת על הפסיכואנליזה / הכשל הנטורליסטי/  הלוגיקה של הויכוח / הישארות הנפש / הנשמה במקורות היהדות / גלגול נשמות /  גלגולי נשמות במחקר:

פרק ז': בשביל מה צריך טקסים ומצוות?

מטרת הטקסים שבתורה / האם יש בריחה מטקסים? / טומאה וטהרה / האדם והטקסים:

פרק ח': מוסר ומשפט

האם התורה מוסרית? / השיטה המוסרית של התורה / כל המוסיף גורע / מעמד האשה / "אפליות" בהלכה? / מוסר של מתירנות / משפטי התורה /  הסדר המדיני:

פרק ט': "אני חושב" - האדם מול עיקרי האמונה

פרק י': התרבות המערבית

נספח: יהדות וחיים מודרניים ע"פ ליבוביץ


-