האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
היסטוריה של הבית השני
האמנם, טעויות היסטוריות של חז"ל?
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


א השינויים המתבקשים אינם בנמצא

12) האם ייתכן כי נעשו שינויים מגמתיים בתורה ובנביאים

לעיל במקומו עמדנו על הנימוקים השוללים אפשרות של שינוי בתורה, מחמת ערכה ומעמדה. וכאן נעמוד על המחקר המציאותי היסטורי - האם באמת אפשר להתעלם מנימוקים אלו, ולטעון שבכל אופן שונתה התורה.

ברור כי כל טיעון של שינוי בתורה, מדבר על שינוי מחמת מגמה כל שהיא. אך כל מגמה שלא ננסה לייחס לפעולה שכזו נסתרת בגלוי מתוך מצבה של התורה עצמה.

התורה כמו שהיא לפנינו מצווה על חוקים רבים ומיוחדים, וכן מטיפה בכל עוז לאמונת היחוד הישראלית על כל מה שכרוך בה, וכמובן מספרת את כל ההיסטוריה הישראלית כיצד כבר במדבר ניתנה התורה וכו'. האפשרויות של שינוי שאדם יכול להעלות על דעתו, היא של אדם שרצה לחזק את האמונה, ולכן הוסיף וצייר אותה 'כאלו' החלה כבר בימים קדמונים, ו'כאלו' כל האבות והקדמונים כבר הלכו בדרך זו.

מעשים בניגוד לחוקים

אך המציאות היא בדיוק בניגוד לזאת: פרטים רבים ועצומים שהינם בניגוד מוחלט לחוקים ולרוח השולטת בתקופת הנבואה נמצאים בתורה, ואף יד לא שלטה בהם, לא מחקה ואף לא ניסתה לטשטש. פרטים רבים שהינם בניגוד מוחלט לכל נסיונות שכתוב או טשטוש המוכרים לנו מאיזה שהוא מקום בהיסטוריה או בתבל.

 • אברהם נוטע אשל וקורא בשם ה', יעקב מעמיד מצבה (בראשית כח יח) יעקב מציב מצבה ויוצק עליה שמן (לה יד), גם משה מקים מצבה (שמות כד ד). וזה בניגוד לחוק התורה המפורש: ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך" (דברים טז) .
 • אברהם נושא את אחותו בת אביו אך לא בת אמו (בראשית כ יב), בניגוד לאמור: ערות אחותך בת אביך או בת אמך לא תקח (ויקרא יח ט).
 • רחל לוקחת את התרפים של אביה (לא יט) וכן במשפחת יעקב יש אלהי נכר וצריכים להסיר אותם בבואם לבית אל (בראשית לה ב). גם זה בניגוד לדין התורה: "פסילי אלהיהם תשרפון באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת ה' אלהיך הוא ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא" (דברים ז כה).
 • יעקב כורת ברית עם לבן האומר "אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו" (בראשית לא). בניגוד לדין התורה: "ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך" (שמות כג יט).
 • יעקב רואה בבית אל "בית אלהים ושער השמים" (כח). גם זאת בניגוד לדין התורה: "השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה כי אם במקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך" (דברים יב יג).
 • יעקב נושא שתי אחיות (בראשית כט כח). על מעשה כזה אומרת התורה: "כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשון.. אשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה.. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם" (ויקרא פרק יח).
 • יעקב מבכר את בן אשתו האהובה מבן השנואה (בראשית כט לא) ונותן לו פי שניים (בראשית מח כב) בניגוד לחוק התורה (דברים טז כא).
 • יהודה הולך לקדשה (בראשית לח טו). בניגוד לדין התורה: "לא תהיה קדשה מבנות ישראל" (דברים כג יח).
 • יהודה מתחתן עם כנענית (בראשית לח ב) וכן מוזכר שאול בן הכנענית (בראשית מו י) ויוסף מתחתן עם בת כהן און (בראשית מא מה), נגד דין התורה האומר" לא תתחתן בם" (דברים ז ג).
 • בני יעקב חוטפים את יוסף ומוכרים אותו לעבד (בראשית לז), ועל כך אומרת התורה: "וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת" (שמות כא טז)
 • ראובן שוכב את אשת אביו (בראשית לה כב). בויקרא (יח ח): "ערות אשת אביך לא תגלה".
 • ראובן מציע להמית את שני בניו בעוונו (בראשית מב לז), בניגוד לחוק התורה האוסר זאת (דברים כד טז).
 • עמרם לוקח את דודתו לאשה (שמות ו כ). והתורה אומרת: "אל אשתו לא תקרב דודתך היא" (ויקרא יח יד).
 • משה נושא אשה כושית (במדבר יב א). בניגוד לצווי התורה שלא להתחתן עם עובדי אלילים (דברים ז ג).

לו מאן דהוא היה מעיז לשנות דבר בתורה בכדי להתאים את הסיפור על הקדמונים להשקפת הדורות המאוחרים, האם לא אלו היו הדברים הראשונים שהיה עליו למחוק או לטשטש?

 • ü "זוהי עדות נסיבתית שהסיפור על משה אמיתי, או שלפחות הוא איננו דמות בדיונית. כי אחרת, איך הושתלה עדות עקיפה כזו בתנ"ך על ידי מחברים שלא התכוונו כלל להכליל אותה בספרם? בדומה, כל סופר שכוונתו להציג דמות ברורה, אמינה, היה משמי את התקרית המוזרה של "חתן הדמים", המציגה את אלהים, גיבור האירוע הזה, באור מתמיה כל כך. והנה, הקטע הזה נמצא בתנ"ך על אף היותו מנוגד כל כך לדימוי שהמחברים מבקשים, ללא ספק, לשוות לאלהים.. העורכים הספרותיים לא היו רשאים לנפות אותו, יהא אשר יהיה הפיתוי לעשות כן", (ת. קהיל, מתת היהודים, הוצ' כינרת עמ' 109).

אין שייכות למגמה הישראלית המוכרת לנו

כשאנו מתבוננים בתורה, אנו רואים שהיא נגד כל מגמה אותה אנו יכולים לשער, ולא זו בלבד אלא שלולי שהדברים היו בבחינת אמת לא היו יכולים להישמר, מכיון שהם נגד המגמה הכללית.

התורה כוללת דברים רבים שלולי התקדשו ונחתמו בצורתם בימי קדם, לבטח לא היו נשמרים בקדושתם. איזה סבה בעולם יכולה להביא בן ממלכת ישראל או יהודה לשמור בחרדת קודש רשימה של עשרות אלופי עשיו ומלכי ארץ אדום, או רשימת נשי ישמעאל? בפרט בזמן שאדום היה אחד מצוררי המדינה.

מה התועלת בפרשת איל המילואים, בתיאור הארוך של המשכן וכליו פעמיים, בחוק האוסר שחיטת חולין במדבר, לבני הדורות המאוחרים?

ואלו רק מעט מהרבה.

בכדי להמחיש כיצד נראה חיבור בעל מגמה, נצטט מעט על ספר היובלות, אחד הספרים המשפיעים בתולדות הכתות של ימי הבית השני (מתוך אנצ"מ ערך יובלים):

 • ü "הפרשיות (מן התורה) החשובות בעיני המחבר מסופרות במפורט.. על פי רוב הוא נוטה מן המקור בדרכים שונות.. רוב השינויים מקורם בנטיה לעבדו ולשפרו, בעל הספר מוסיף חומר עשיר ורבגוני על פשוטו של מקרא ומדלג על שאינו נח לו ועתים הוא גם משנה את המסופר כדי לקרבו להשקפותיו.. החומר המקראי בעיבודו של ספר היובלים נעשה אמצעי יעיל ביותר לחינוך דתי אבל יש שהוא מפסיד בכך מחנו ומערכו האמנותי..
 • ü אפשר להסביר את השקפתו הגיאוגרפית במפורט, הילשר העלה שהיא מכוונת עם המושגים הגיאוגרפיים של היוונים, בצפונו ובדרומו של עולמו מתנשאים הרים רמים, גבולו המזרחי בהודו וממזרח להודו גן עדן..
 • ü אברהם קיים את חג הבכורים ואת חד הסוכות ומסר ליצחק את הלכות הקרבנות לפרטיהן.. הוא אומר בענין מעשה בלהה שהתורה עוד לא נגלתה בימי ראובן שאלמלא כן היה ראובן חיב מיתה.. יצחק חזר בו מחיבתו לעשיו והוסיף בכוונה תחילה ברכה מיוחדת ליעקב.. דברים שיש בהם משום גנאי לאבות כגון מעשה שרה ואבימלך מעשה רבקה ואבימלך ומכירת יוסף בידי אחיו אינם מסופרים בספר היובלים".

כל זה אינו אלא מקצת מתוך תיאור הראיה הסלקטיבית בה ראה בעל ספר היובלים את ההיסטוריה, וכך אמור להיראות כל חיבור בעל מגמה. כל הספרים שנתחברו לאחר הסתלקות רוח הקדש אינם במגמת שימור אלא במגמת התחדשות והוספת נופך גם על חשבון העבר והאמת ההיסטורית.

 

לקטע הבא: http://akadamya.fav.co.il/27431091_ב_התורה_ללא_צנזורה

חזרה


-