האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
א מקורן וסמכותן של האגדות
האמנם באו האגדות על המקרא במסורת, או שמא נאמרו מסברא?מה היתה סמכותן בעיני הפרשנים שבכל הדורות?
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ב.ה. 1 - כרעי התרנגולת של הבקורת

ח תמונות
תמונות הקשורות בפולמוסים על בקורת המקרא

ז ההשלכות של קריסת הבקורת הולהויזנית
הבקורת הולהויזנית, סיכום / ההשקפות בזמננו / ההשלכות

ו הסבר התהליכים ההיסטוריים
הסבר התהליכים מתוך תפיסות היסטוריות דוגמטיות / הסבר התהליכים מבוסס על הנחות אנטישמיות / הסבר התהליכים מבוסס על טעויות והטעיות היסטוריות / מדרשה של הבקורת

ה קביעת זמנם של המקורות
קביעת זמן המקורות נעשה על סמך הנחות משוללות יסוד / האם ספר ויקרא מגלה סימני איחור? / המניעים לאיחור התורה

ד קביעת היחס בין המקורות
התעלמות ממקורות קדומים המשתמשים ב'מאוחרים' להם / הישענות על הנחות שרירותיות בקביעת יחס בין מקורות / התעלמות מהשלכות מכריעות לקביעת היחס בין החיבורים / מקורות "קדומים" אינם משפיעים על ה"מאוחרים".

ג אנטי תזה להפרדת המקורות
סימני אחידות, אחדות ספרי הנביאים, מציאות מול דמיון

ב אבחנת המקורות והפרדתם
הפרדה בין תכונות, שנתבררה כמוטעית עם התקדמות המחקר / אי ידיעה והבנה של הסגנון אותו ניתחו והפרידו / הפרדת המקורות לא פתרה שום בעיה / שימוש בטאוטולוגיה – כאשר ההפרדה מוכיחה את עצמה בלבד / שימוש בסתירות מדומות וטיעונים של מה בכך / אבסורדים באבחנת המקורות

א כרעי התרנגולת של הבקורת, פירוט
מפה של הפרקים הבאים

סה"כ: 8

חזרה


-