האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


הנבואה ה' - נבואות הנביאים

ו הנבואה - סיכום
סיכום כל פרקי החיבור על הנבואה

ה נבואות הנביאים
טבלה מסכמת לנבואות הנביאים במשך ימי הבית הראשון

ד מיחזקאל ועד זכריה
פירוט התגשמותן של הנביאים יחזקאל חגי וזכריה

ג ממיכה ועד ירמיה
פירוט התגשמותן של נבואות הנביאים מיכה, צפניה, ירמיה

ב מעמוס ועד ישעיהו
פירוט התגשמותן של נבואות הנביאים מעמוס ועד ישעיהו (עמוס, הושע, יואל, ישעיהו)

א נבואות הנביאים שבכל הדורות, פתיחה
כיצד היינו מצפים לראות נבואות שהתגשמו מתוך ספרי הנביאים האחרונים

סה"כ: 6

חזרה


-