האקדמיה ליהדות

פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול
א אנכרוניזמים?
פלשתים/ גמלים / ברזל / "והכנעני אז בארץ" / "עד כי יבא שילה" / "וירדוף עד דן" / "אשר ייאמר היום" / מלכי אדום
עמוד הביתמי אנחנוהתייחסות לבקורתשאלות ותשובותהפורוםיהדות וחיים מודרניים - מבוא1 - מציאות האלהים2 - בריאת העולם3 - גיל העולם4 - ההיסטוריה של האנושות5 - נבואה וניסים6 - נשמה או אורגניזם7 - מצוות, לשם מה?8 - מוסר ומשפט9 - "אני חושב"10 - התרבות המערביתתורה משמים פרקי פתיחה1 - עדויות לאמונה2 - עדויות למתן תורה3 - התורה והנביאים4 - סדר כתיבת התנ"ך5 - אותנטיות ס' הנביאים6 - רצף היסטורי7 - רצף של עדויות8 - הצלבת עדויות9 - המצוות עדות חיה10 - העברית מלמדת היסטוריה11 - חתימת התנ"ך12 - התיתכן עריכה בתורה13 - עדויות ארכיאולוגיותהנבואה, פרקי מבוא2- ישראל בהיסטוריה3 - ההתגשמות4 - התורה וההיסטוריה5 - נבואות הנביאים3 - לדרכה של תושבע"פ4 - תושבע"פ לאורך הדורותבקורת המקרא - מבוא1 - כרעי התרנגולת של הבקורת2 - יסודות הבקורת הקלאסית3- פרקי בקורת על הבקורת4 - סוגיות בבקורת המקראפרשיות השבוע"דעת אמת"???בקורת ספריםפירושים לאגדות חז"לאבותינויצירת קשר


מה הנושא הבוער עבור ה"אקדמיה ליהדות"
 אמיתות התורה
 האם המצוות רלבנטיות
 הציבור החרדי
 מיסטיקה


ת.מ. 2 - עדויות על מתן תורה

ג ההיסטוריה של החוקים וסיכום פרק 2
דוגמאות לתפיסת החוק בישראל כיציר מתן תורה

ב היחס לחוקים בישראל
המשטר בישראל גם הוא מושתת על חוקת התורה היחודית

א קדמות חוקי התורה בישראל
הצורה בה נתפס החוק בישראל מראה כיצד מעצם היות ישראל לעם לא היו בקרבו חוקים מלבד חוקי התורה

סה"כ: 3

חזרה


-